statut

Statut Fundacji „Życie w zdrowiu”
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „„Życie w zdrowiu””, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Kogen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dominikę Stec – Cekiera w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 54/3, repertorium A nr 606/2020 ze zmianą dokonaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dominikę Stec – Cekiera w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 54/3, repetytorium A nr 2417/2020
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 06.04.198r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Głównym celem Fundacji jest promocja zdrowego stylu życia 
 2. Dodatkowymi celami Fundacji jest:
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia inicjowanie działań służących poprawie poziomu edukacji i wiedzy różnych grup wiekowych;
  • upowszechnianie rzetelnych informacji na temat roli zdrowego odżywiania;
  • edukacja w zakresie profilaktyki otyłości i jej powikłań (w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy t.2, zespołowi metabolicznemu, nowotworów);
  • promocja różnych form aktywności fizycznej;
  • promocja skutecznych i bezpiecznych form radzenia sobie ze stresem;
  • promocja korzystnych zachowań związanych ze snem i odpoczynkiem;
  • edukacja dotycząca dobrych wyborów żywieniowych wspierających poprawę jakości środowiska;
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego, zdrowego stylu życia i chorób cywilizacyjnych;
  • wspieranie działań innych podmiotów zmierzających do realizacji rozwiązań legislacyjnych w zakresie hamowania rozwoju chorób cywilizacyjnych.


§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, także w postaci niezależnych usług wspierających obywateli.
  2. Promowanie zdrowego stylu życia, oraz podejmowanie działań promocyjnych różnych form aktywności fizycznej, skutecznych i bezpiecznych form radzenia sobie ze stresem, oraz korzystnych zachowań związanych ze snem i odpoczynkiem.
  3. Organizację i udział w imprezach, występach, wystawach oraz innych spotkaniach mających na celu propagowanie i promocję zdrowego stylu życia.
  4. Propagowanie rozwoju edukacji w zakresie profilaktyki otyłości i jej powikłań (w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy t.2, zespołowi metabolicznemu, nowotworów) oraz w zakresie dobrych wyborów żywieniowych wspierających poprawę jakości środowiska, w tym także poprzez działania w szkołach, uczelniach i innych jednostkach.
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz badań naukowych w zakresie realizacji celów statutowych.
  6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000,00  (słownie: pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.
 • Odsetek i lokat bankowych


2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową i na koszty prowadzonej działalności.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§11

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż odwołanie Przewodniczącego Rady jest wykluczone. 
 5. Członkowstwo w Radzie Fundacji jest bezterminowe.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem powołania pierwszego Przewodniczącego przez Fundatora.
 10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego Członka Rady, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu, z wyłączeniem powołania i odwołania pierwszego składu Zarządu, którego powołania dokonuje Fundator.
  2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
  3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym wskazywanie nowych celów i sposobów ich osiągnięcia.
  6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  8. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

§14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, w tym także Fundator wskazuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kolejny skład jest wybierany przez Radę. 
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu z przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania przez Radę Fundacji.


    6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 

    4. W sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu każdy członek zarządu ma uprawnienie do samodzielnego prowadzenia spraw Fundacji.  
    5. W sprawach przekraczających zwykły zarządu – Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
    6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w drogą elektroniczną.
    7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, każdy z członków Zarządu Fundacji składa samodzielnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.